Renkums Beekdal

Opdrachtgever: Bosgroep midden Nederland

Het beekdal is een laagte in de stuwwal van Wageningen en Renkum en eindigt in de Nederrijn. Het functioneert als een afvoer van het grondwater van hogere gronden en is hierdoor een nat gebied.

Er is voor gezorgd dat er nat hooiland ontstaat dat net voldoende gedraineerd is om te voorkomen dat er zich moeras vormt, maar wel sterk grondwater gevoed is. Het reliëf en de overgang van bodemtypen zorgt van noord naar zuid voor een interessante gradiënt.

De aanvoer van het grondwater is vergroot in de wortelzonde door het opschonen en het sterk verondiepen van de greppels met lemig schoon zand. De hoofdwateringang is verondiept met klei.

Voor het herstel en de ontwikkeling van het dotterbloemhooiland en kruiden- en faunarijk grasland met de bijbehorende soorten is de toplaag gedeeltelijk verwijderd om voedingsstoffen en ongewenste vegetatie af te voeren. Later zijn de zaden teruggebracht door middel van verstrooien.