Natuurherstel in het Gagelven te Voorst van Landgoed Beekzicht

Opdrachtgever: Bosgroep Midden Nederland

Het Gagelven ligt in de gemeente Voorst op het Landgoed Beekzicht in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de Veluwe en de rivierklei van de IJssel. Het Gagelven ligt op een zandrug tussen Klarenbeek en Gietelo. Op de kaart van 1908 is hier een afwisseling van bossen met heidevelden, vennen en natte terreinen zichtbaar.

Het huidige Gagelven is een nat terrein dat voor een groot deel is begroeid met Gagelstruweel (en opslag van berk); er is nauwelijks sprake van een ven. Door graafwerkzaamheden is de zogenaamde Eenden plas ontstaan waar wel open water voor komt.
Het Gagelven ligt in een kom en heeft een schijngrondwaterspiegel door de voorkomende leemlagen in de ondergrond, maar ook door een slecht doorlatende organische laag dicht onder maaiveld. De Eenden plas fungeert als afvoerputje voor het water; door de ondoorlatende laag ter plaatse te herstellen, blijft er veel meer grondwater in het gebied.
Naast Gagel bestaat de vegetatie vooral uit verschillende soorten veenmossen en pleksgewijs Draadzegge. Op een enkele plek komen nog soorten voor die oorspronkelijk thuishoren in een hoogveen. Deze moeten zich gaan uitbreiden nadat de uitvoering heeft plaats gevonden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 2016/2017 en bestonden voor het grootste deel uit het tegengaan van verdroging door het dempen van sloten en greppels en het voorzien van een ondoorlatende laag in de Eenden plas. Daarnaast wordt het omliggende bos rondom het Gagelven geveld en wordt de verrijkte bovenlaag gedeeltelijk geplagd.
In het gebied heeft Netjes Kampen de volgende maatregelen uitgevoerd:
– Het vellen van de bosrand rond het Gagelven, inclusief de onder etage.
– Het schonen van de aanwezige greppels en sloten en het dempen met schoon zand.
– Het aanbrengen van een ondoorlatende laag in de Eenden plas en deze afdekken met een laag schoon zand.
– Het plaggen van een deel van het terrein.
– Het afvoeren van alle vrijkomende materialen.
– Het verplanten van enige bijzondere soorten in het natte deel van het Gagelstruweel.
– Het verbeteren van de aanwezige wegen en paden rond het ven.