Herstelmaatregelen Beerze

Opdrachtgever Landschap Overijssel

In Beerzerveld is op de zandverstuiving humusrijke grond verwijderd, zodat het zand weer kan beginnen met stuiven. Als de stuifzandheide is afgeplagd, moet de wind de rest doen. Landgoed Beerze kenmerkt zich namelijk door droge zandgronden.

Door de grote variatie en lokale verschillen in bodem- en terreintypen en kwetsbare natuurtypen was een voorzichtige en doordachte werkwijze vereist.

Het werk bestond in hoofdlijnen uit het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en organisch materiaal. Natuurtechnisch grondwerk, dempen van sloten, greppels en veenputjes. Het verwijderen van bos, houtige opslag, boomstobben en rhododendronstruwelen. Het aanleggen en verhogen van dammen, kades en zandwegen. Het inbrengen van plagsel/strooisel in water, grondwerkzaamheden t.b.v. verjonging jeneverbesstruwelen. Het aanbrengen van faunamigratievoorzieningen en rasterwerken en het uitbreiden en opheffen van parkeerplaatsen en bijkomende werkzaamheden.