Projecten

Een kleine greep uit onze recente projecten! Afgeronde, maar ook updates van projecten worden hieronder weergeven. 

herstelmaatregelen beerze

In Beerzerveld is op de zandverstuiving humusrijke grond verwijderd, zodat het zand weer kan beginnen met stuiven. Als de stuifzandheide is afgeplagd, moet de wind de rest doen!

beschoeiing vrijenbergspreng loenen

In de Vrijenbergspreng in Loenen wordt op dit moment de beschoeiing vervangen en wordt er aansluitend een leembodem aangebracht om te zorgen dat het water niet wegzakt. De werkzaamheden worden vroeg in het jaar uitgevoerd om zo flora en fauna niet te verstoren.

DENEMARKEN

In Denemarken is het eerste begin gemaakt met de bouw van de langste afgezonken tunnel ter wereld, die het land vanaf 2029 zal verbinden met Duitsland. Tijdens het bouwen van de tunnel komt 19 miljoen kuub klei vrij van de zeebodem. Er wordt daarom een stuk zee ingepolderd om de vrijkomende klei te hergebruiken, hiervan wordt aan de kant van Denemarken een natuurgebied ingericht. Netjes doet proeven met diverse gras-, rogge- en koolzaadmengsels om de klei draagkrachtig te maken zodat verdere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Een mooie uitdaging waar binnenkort meer over te lezen is!

Droogpompen hoenwaard hattem

Vrijdag 23 juli 2021 is Netjes gestart met het droogpompen van de Hoenwaard in Hattem na een dijkdoorbraak. Het dijkwater is weggepompt door drie grote pompen gekoppeld aan drie tractoren. Vijf dagen lang hebben de pompen onafgebroken gedraaid om het gras en ander gewas zoveel mogelijk te redden. 

opruimen stormschade gem. kampen

Vrijdag 18 juni trok er in korte tijd een hevige storm over Nederland waarbij er in de gemeente Kampen veel stormschade ontstond. Netjes Kampen assisteerde tot diep in de nacht de brandweer bij het oplossen van de eerste noodgevallen.

natuurinrichting ’t schot staphorst

Voor opdrachtgever Staatsbosbeheer worden er uitvoeringsmaatregelen genomen ter bevordering van de natuurwaarden. Het project ‘Natuurinrichting ‘t Schot Staphorst’ bestaat uit het graven van poelen en het afgraven van de bouwvoor!

baggeren oude lunterse beek

Voor de opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe worden bij de Lunterse Beek in Woudenberg baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd om zo een goede doorstroming te garanderen.

aanleg beverbos

In het gebied tussen de oude verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle en de nieuwe spoorbrug aan de kant van Zwolle zijn drie beverburchten gevestigd.

Natuurherstel in het gagelven te voorst

Het Gagelven ligt in de gemeente Voorst op het Landgoed Beekzicht in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de Veluwe en de rivierklei van de Ijssel.

Voorbelasting dorp reeve

Voor onze opdrachtgever gemeente Kampen brengen wij voorbelasting aan op het toekomstige nutstracé voor het nieuw te bouwen dorp Reeve.


vervanging populieren gem. kampen

Aan de Venedijk Noord in Kampen zijn 150 populieren, die aan het einde van hun levensduur waren, gekapt. In ruil voor de populieren worden er nieuwe soorten herplant!combinatie houtribdijk

22 juni 2020 is de versterkte Houtribdijk opgeleverd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen beschermt omwonenden de komende decennia tegen hoogwater.

Aannemingsbedrijf Netjes heeft hierbij haar steentje bijgedragen en verschillende technieken toegepast om zandverstuiving tegen te gaan.

Landgoed tongeren natuurontwikkeling Wisselse Veen

Ruim 3 hectare landbouwgrond is omgevormd tot nieuwe natuur. De werkzaamheden waren gericht op herstel van de hydrologie en afvoer van voedingsstoffen. Onder andere door het dempen van sloten werd voorkomen dat het water snel werd afgevoerd, waardoor het grondwater in het maaiveld kan komen.