Projecten

Een kleine greep uit onze recente projecten! Afgeronde, maar ook updates van projecten worden hieronder weergeven. 

INRICHTINGSPLAN LANDGOED SMINIA | BOSGROEP MIDDEN NEDERLAND

De, aan de noordoostzijde van de Mariënwaerdt gelegen, viskwekerij terreinen (Landgoed Sminia) zijn een tiental jaren geleden in eigendom gekomen van de heerlijkheid Mariënwaerdt. De kwekerij is al lang niet meer functioneel, maar de terreininrichting is nog grotendeels herkenbaar.

Dwingelerveld

Sloten dempen en plaggen

In Dwingelerveld is 20 centimeter grond geplagd van ca. 10 hectare heideterrein om fosfaatrijke grond af te graven en de grond te verschralen. Hierdoor ontstaat er nieuwe heide.

Ook is er ca. 10 kilometer sloten en greppels gedempt.


Buitengebied langenholte

Dit gave project het buitengebied van Langenholte bij Zwolle gaan we tot 2024 uitvoeren.

Dit is een bijzonder gebied, want dit is één van de laatste plekken waar de Kievietsbloem in grote getalen voorkomt. De opdrachtgever wil dit graag verder optimaliseren.

Strukton rail

Sinds 2018 mogen wij als onderaannemer van Strukton Rail het groenonderhoud in de PGO Veluwe en de PGO Amstelse Poort uitvoeren!

In het district de Veluwe voeren wij groenonderhoud uit langs een spoortrace van circa 263 kilometer en op de Amstelsepoort circa 143 kilometer.

maaiwerk watergangen

In 2020 hebben wij van het Waterschap Vallei en Veluwe maar liefst 4 percelen van het bestek “Maaiwerk watergangen” aan mogen nemen.

Deze vier percelen omvatten grotendeels het gebied vanaf Zutphen tot er met Hattem met als grens de Ijssel aan de ene kant en de Veluwe zoom aan de andere kant.

waterschap vechtstromen

In 2020 hebben wij van waterschap Vechtstromen het bestek “Maaionderhoud maaiboot gebied 3” aan mogen nemen. Dit bestek omvat grotendeels de landelijke omgeving van de gemeenten Ommen en Hardenberg, waarbij vijvers in het stedelijke gebied van deze gemeenten.

Alle maaiwerkzaamheden worden met de maaiboot uitgevoerd. Een mooie klus voor onze vloot maaiboten!

Deventer Groenbedrijf openbare ruimten

Voor Het Deventer Groenbedrijf heeft Aannemingsbedrijf Netjes BV de gazons van de openbare ruimten gemaaid.

Het project is vlak voor de Kerst in 2021 afgerond.

deventer groenbedrijf buitenruimte

In oktober is voor Het Groenbedrijf in Deventer afgerond. We hebben hier het extensieve gras in de buitenruimte van gemeente Deventer gemaaid.

Voor het Deventer Groenbedrijf hebben wij het ecologisch maaibeheer uit mogen voeren in het stedelijke gebied van de gemeente Deventer. Dit houdt in dat wij het gras maaien met een schijvenmaaier, waarbij waardevolle ecologische elementen worden gespaard. Vervolgens laten wij het gemaaide gras vijf dagen liggen, zodat het zaad de mogelijkheid heeft om uit te vallen en zich te verspreiden. Na vijf dagen wordt het gras geharkt en vervolgens afgevoerd.

Gemeente Hoorn


Vanaf 2019 voeren wij in de gemeente Hoorn middels een raamcontract diverse werkzaamheden uit aan beschoeiingen en damwanden.

Tijdens dit contract vervangen wij vele meters traditionele beschoeiingen door kunststof beschoeiingen en damwanden.

herstelmaatregelen beerze

In Beerzerveld is op de zandverstuiving humusrijke grond verwijderd, zodat het zand weer kan beginnen met stuiven. Als de stuifzandheide is afgeplagd, moet de wind de rest doen!

beschoeiing vrijenbergspreng loenen

In de Vrijenbergspreng in Loenen wordt op dit moment de beschoeiing vervangen en wordt er aansluitend een leembodem aangebracht om te zorgen dat het water niet wegzakt. De werkzaamheden worden vroeg in het jaar uitgevoerd om zo flora en fauna niet te verstoren.

DENEMARKEN

In Denemarken is het eerste begin gemaakt met de bouw van de langste afgezonken tunnel ter wereld, die het land vanaf 2029 zal verbinden met Duitsland. Tijdens het bouwen van de tunnel komt 19 miljoen kuub klei vrij van de zeebodem. Er wordt daarom een stuk zee ingepolderd om de vrijkomende klei te hergebruiken, hiervan wordt aan de kant van Denemarken een natuurgebied ingericht. Netjes doet proeven met diverse gras-, rogge- en koolzaadmengsels om de klei draagkrachtig te maken zodat verdere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Een mooie uitdaging waar binnenkort meer over te lezen is!

Droogpompen hoenwaard hattem

Vrijdag 23 juli 2021 is Netjes gestart met het droogpompen van de Hoenwaard in Hattem na een dijkdoorbraak. Het dijkwater is weggepompt door drie grote pompen gekoppeld aan drie tractoren. Vijf dagen lang hebben de pompen onafgebroken gedraaid om het gras en ander gewas zoveel mogelijk te redden. 

opruimen stormschade gem. kampen

Vrijdag 18 juni trok er in korte tijd een hevige storm over Nederland waarbij er in de gemeente Kampen veel stormschade ontstond. Netjes Kampen assisteerde tot diep in de nacht de brandweer bij het oplossen van de eerste noodgevallen.

natuurinrichting ’t schot staphorst

Voor opdrachtgever Staatsbosbeheer worden er uitvoeringsmaatregelen genomen ter bevordering van de natuurwaarden. Het project ‘Natuurinrichting ‘t Schot Staphorst’ bestaat uit het graven van poelen en het afgraven van de bouwvoor!

baggeren oude lunterse beek

Voor de opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe worden bij de Lunterse Beek in Woudenberg baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd om zo een goede doorstroming te garanderen.

aanleg beverbos

In het gebied tussen de oude verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle en de nieuwe spoorbrug aan de kant van Zwolle zijn drie beverburchten gevestigd.

Natuurherstel in het gagelven te voorst

Het Gagelven ligt in de gemeente Voorst op het Landgoed Beekzicht in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de Veluwe en de rivierklei van de Ijssel.

Voorbelasting dorp reeve

Voor onze opdrachtgever gemeente Kampen brengen wij voorbelasting aan op het toekomstige nutstracé voor het nieuw te bouwen dorp Reeve.


vervanging populieren gem. kampen

Aan de Venedijk Noord in Kampen zijn 150 populieren, die aan het einde van hun levensduur waren, gekapt. In ruil voor de populieren worden er nieuwe soorten herplant!combinatie houtribdijk

22 juni 2020 is de versterkte Houtribdijk opgeleverd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen beschermt omwonenden de komende decennia tegen hoogwater.

Aannemingsbedrijf Netjes heeft hierbij haar steentje bijgedragen en verschillende technieken toegepast om zandverstuiving tegen te gaan.

Landgoed tongeren natuurontwikkeling Wisselse Veen

Ruim 3 hectare landbouwgrond is omgevormd tot nieuwe natuur. De werkzaamheden waren gericht op herstel van de hydrologie en afvoer van voedingsstoffen. Onder andere door het dempen van sloten werd voorkomen dat het water snel werd afgevoerd, waardoor het grondwater in het maaiveld kan komen.