Natuurherstel in het Gagelven te Voorst

Opdrachtgever: Bosgroep Midden Nederland

Het Gagelven ligt in een kom en heeft een schijngrondwaterspiegel door de voorkomende leemlagen in de ondergrond, maar ook door een slecht doorlatende organische laag dicht onder maaiveld. De Eendenplas fungeert als afvoerputje voor het water; door de ondoorlatende laag ter plaatse te herstellen, blijft er veel meer grondwater in het gebied.

De werkzaamheden bestonden voor het grootste deel uit het tegengaan van verdroging door het dempen van sloten en greppels en het voorzien van een ondoorlatende laag in de Eendenplas. Daarnaast is het omliggende bos rondom het Gagelven geveld en is de verrijkte bovenlaag gedeeltelijk geplagd.