Inrichtingsplan Landgoed Sminia

Opdrachtgever: Bosgroep Midden Nederland

De, aan de noordoostzijde van de Mariënwaerdt gelegen, viskwekerij terreinen (Landgoed Sminia) zijn een tiental jaren geleden in eigendom gekomen van de heerlijkheid Mariënwaerdt. De kwekerij is al lang niet meer functioneel, maar de terreininrichting is nog grotendeels herkenbaar.

In 2013 is door de Bosgroep Midden Nederland in opdracht van Landgoed Mariënwaerdt een plan van aanpak opgesteld voor de inrichting van het terrein (Bosgroep Midden Nederland, 2013 en 2016).

Door de provincie is gekozen om het zuidelijk en oostelijk deel als natuur te ontwikkelen. Bosgroep heeft een inrichtingsplan te maken voor natuurontwikkeling van het Landgoed Sminia op totaal ca. 14 hectare.

Tijdens het project wordt er rekening gehouden met potenties voor natuurwaarden en ambities voor de Ecologische Verbindingszone Nieuwe Graaf. De grootste potenties voor het gebied bestaan uit het ontwikkelen van moeras (riet en natte strooiselruigte) in combinatie met open water en struweel en het handhaven van bestaande boselementen.

De spontane rietontwikkeling in de voormalige bassins geeft aan dat riet zich hier makkelijk vestigt, dat is vaak niet het geval. Het ligt daarom voor de hand hiervan gebruik te maken. Met deze combinatie van terreintypen wordt voldaan aan de biotoopeisen voor de doelsoorten Kamsalamander, Waterspitsmuis, Ringslang, Vroege glazenmaker, Wezel en Nachtegaal uit de rapportage “Inventarisatie EVZ Nieuwe Graaf” (Buizer en van Vliet, 2015). Voor de doelsoort Groot dikkopje wordt circa 1,5 hectare bloemrijk grasland ontwikkeld.